Сигнализиране

Столичен инспекторат

гр. София, ул. Париж №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

Често срещани нарушения, за които можете да сигнализирате до Столичен инспекторат, са:
# повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения;

# движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища;

# нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци;

# извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района;

# отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган;

# поставяне на открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. подобни върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място;

# излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите;

# изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

# паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства и сметоразтоварища;

Също така служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол към собствениците на домашни любимци дали вземат следните мерки:
- животните да не замърсяват обществени места след дефекация;
- животните да не създават опасност за хора и други животни;
- да не извеждат кучета без повод, а агресивните кучета без намордник;
- да не разхождат кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

Време за обработка на сигнал в институцията:

21.06.2022
Сигнал код: SN:659658KF-NC
 
 
Във връзка със сигнал относно подмяна на контейнер за битови отпадъци на ул. „Синчец“  № 5, с. Световрачене, район Нови Искър, Ви уведомявам следното:
На 15.06.2022 г. на посочения адрес контейнера е подменен от фирмата изпълнител за района.
 
С уважение,
Столичен инспекторат
 
 

20.04.2022
Относно: SN:272511QP-NC
Ви уведомяваме, че обществените площи на ул. „Тинтява“ до алеята на р. Новачица в ж.к. Изток са почистени.
 
 
Столичен инспекторат

18.03.2022
Във връзка с постъпил в Столичен инспекторат сигнал с, относно  свободно пуснато агресивно куче   на ул. „Ильо войвода“ в кв. Хаджи Димитър, Ви информирам следното:
Служителите от Столичен инспекторат извършват проверки на собственици на домашни кучета, разхождани в паркове, градини, междублокови пространства, детски и спортни площадки, дворове на училища. Проверките се извършват както по график, така и по жалби и сигнали на граждани. Участват и в съвместни проверки с районните администрации и служители от съответното РУ при СДВР съгласно месечни графици. Собствениците на домашни кучета се проверяват за наличие на: редовни ветеринарномедицински и регистрационни документи, водене на повод, а на агресивните и с намордник, разхождане на определените от кметовете на райони места, почистване / събиране и изхвърляне на подходящо място екскрементите на кучето/ след дефекация на животното. При констатиране на нарушение на мястото на извършване, на собственика на домашно куче се налага санкция, регламентирана в нормативната уредба.
По сигнала е извършена проверка на място от Столичен инспекторат на 17.03.2022г. На посочения адрес ул. „Ильо войвода“ № 9-11 в кв. Хаджи Димитър е установено, че се отглежда описаното в сигнала куче. При проверката кучето не е установено на улицата и на територията на имота. По данни на охраната на имота, кучето е преместено от обекта.

 
 
Столичен инспекторат

19.01.2022
Във връзка с постъпил сигнал: SN:567261XB-NC
Информираме Ви, че в периода от 07 до 14.01.2022 г. е извършено почистване на нерегламентирано сметище по протежението на ул. „Житница“ от районната администрация „Овча купел“.
 
С  уважение,
 
Столичен инспекторат

14.01.2022
HELPBOOK.INFO
СИГНАЛ № SN:593706KE-NC
 
Относно: Постъпил сигнал за проблеми с отпадъците на “Женски пазар“ в район Възраждане
 
Във връзка с постъпил в Столичен инспекторат сигнал, относно изградено незаконно депо за сметосъбиране на “Женски пазар“, срещу ул.“Княз Борис№ 165, проблеми с чистотата около контейнерите на пазара от изхвърляне и натрупване на всякакви отпадъци около тях“, Ви информирам следното:
По постъпили идентични жалби и сигнали са извършвани многократно проверки, относно начина на събиране и предаване на различните видове отпадъци на пазара, както и поддържането на чистотата на територията. За установено на място неспазване от страна на търговците на създадения ред за разделяне и изхвърляне на отпадъците са налагани санкции.
Поддръжката на чистотата на територията на пазарната площадка “Женски пазар“ и околните пространства се извършва ежедневно от работници на “Пазари Възраждане“ ЕАД, като дейността се контролира от отговорни служители. Събирането на отпадъци от кошчета, разположени по бул. „Стефан Стамболов“, почистването на територията на пазара, както и сортирането на отпадъците по видове се извършва от работници на пазара.
Последната извършена проверка от наша страна е от 04.01.2022г., при която е установено, че в специално обособени две места има разположени общо 12 бр. контейнери тип “Бобър-1100л“, като едното е изградено по проект и представлява сглобяема конструкция с навес и заключващи се врати. До второто място за контейнери достъпа е свободен и може да се използва и от гражданите. След приключване на работния ден, на тези обособени места, работници от пазара събират отпадъците от сергиите, от където се извозват от обслужващата фирма. В момента на проверката контейнерите са обслужени, като в заграждението има налични единствено пластмасови касети, а територията на пазара е чиста. Контейнерите тип „бобър“ се обслужват, съгласно сключен договор с „Евро Импекс“ ЕООД. Биоотпадъците се събират по график 4 пъти седмично от ОП СПТО. Територията на пазара се почиства чрез дейност „Ръчно метене“ от работници към пазара. За проверката е съставен констативен протокол и е дадено предписание за недопускане изхвърляне на всякакви видове отпадъци извън територията на пазара с постоянен срок за изпълнение.
От страна на пазара ще бъдат предприети действия по преустановяване на свободния достъп до контейнерите за отпадъци чрез  поставянето им в затворено ограждение.
 
С уважение,
 
СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ
 

12.01.2022
Сигнал код: SN:243190HX-NC
Относно: Преместени контейнери за битови отпадъци от ъгъла на ул. „Соколна“ и ул. „Върла река“, в.з. „Малинова долина -Герена“,  район „Панчарево“
 
Във връзка със сигнал SN:243190HX-NC,преместени контейнери за битови отпадъци от ъгъла на ул. „Соколна“ и ул. „Върла река“, в.з. „Малинова долина -Герена“,  район „Панчарево“, инспектори от Столичен инспекторат извършиха проверка на място. Констатирано е, че по средата на ул. „Соколна“ са поставени 3 бр. бетонови предпазни елементи тип „Ню Джърси“, които пречат за навлизането на сметоизвозната техника. Поради това контейнерите за битови отпадъци от 1100л. са преместени на разклона за комплекс „Камбани“, за да могат да се обслужват. По компетентност относно поставените бетонови елементи е изпратено писмо до кмета на район „Панчарево“.

 
С уважение,
Столичен инспекторат

първа << 1 2 3 4 5 6 7 >> последна
31 - 40 от 166