Сигнализиране

Столичен инспекторат

гр. София, ул. Париж №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

Често срещани нарушения, за които можете да сигнализирате до Столичен инспекторат, са:
# повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения;

# движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища;

# нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци;

# извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района;

# отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган;

# поставяне на открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. подобни върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място;

# излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите;

# изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

# паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства и сметоразтоварища;

Също така служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол към собствениците на домашни любимци дали вземат следните мерки:
- животните да не замърсяват обществени места след дефекация;
- животните да не създават опасност за хора и други животни;
- да не извеждат кучета без повод, а агресивните кучета без намордник;
- да не разхождат кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

Време за обработка на сигнал в институцията:

22.06.2022
Относно: SN:784656FE-NC
Ви информираме, че са извършени проверки от Столичен инспекторат, при което е установено, че съдовете за битови отпадъци са извозени и мястото около тях е почистено. На адрес ул. 4Трънска махала“, район „Люлин“
 
Поздрави,
Столичен инспекторат
 

21.06.2022
Сигнал код: SN:659658KF-NC
 
 
Във връзка със сигнал относно подмяна на контейнер за битови отпадъци на ул. „Синчец“  № 5, с. Световрачене, район Нови Искър, Ви уведомявам следното:
На 15.06.2022 г. на посочения адрес контейнера е подменен от фирмата изпълнител за района.
 
С уважение,
Столичен инспекторат
 
 

20.04.2022
Относно: SN:272511QP-NC
Ви уведомяваме, че обществените площи на ул. „Тинтява“ до алеята на р. Новачица в ж.к. Изток са почистени.
 
 
Столичен инспекторат

18.03.2022
Във връзка с постъпил в Столичен инспекторат сигнал с, относно  свободно пуснато агресивно куче   на ул. „Ильо войвода“ в кв. Хаджи Димитър, Ви информирам следното:
Служителите от Столичен инспекторат извършват проверки на собственици на домашни кучета, разхождани в паркове, градини, междублокови пространства, детски и спортни площадки, дворове на училища. Проверките се извършват както по график, така и по жалби и сигнали на граждани. Участват и в съвместни проверки с районните администрации и служители от съответното РУ при СДВР съгласно месечни графици. Собствениците на домашни кучета се проверяват за наличие на: редовни ветеринарномедицински и регистрационни документи, водене на повод, а на агресивните и с намордник, разхождане на определените от кметовете на райони места, почистване / събиране и изхвърляне на подходящо място екскрементите на кучето/ след дефекация на животното. При констатиране на нарушение на мястото на извършване, на собственика на домашно куче се налага санкция, регламентирана в нормативната уредба.
По сигнала е извършена проверка на място от Столичен инспекторат на 17.03.2022г. На посочения адрес ул. „Ильо войвода“ № 9-11 в кв. Хаджи Димитър е установено, че се отглежда описаното в сигнала куче. При проверката кучето не е установено на улицата и на територията на имота. По данни на охраната на имота, кучето е преместено от обекта.

 
 
Столичен инспекторат

първа << 1 2 3 4 5 6 7 >> последна
31 - 40 от 170