Сигнализиране

Столичен инспекторат

гр. София, ул. Париж №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

Често срещани нарушения, за които можете да сигнализирате до Столичен инспекторат, са:
# повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения;

# движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища;

# нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци;

# извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района;

# отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган;

# поставяне на открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. подобни върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място;

# излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите;

# изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

# паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства и сметоразтоварища;

Също така служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол към собствениците на домашни любимци дали вземат следните мерки:
- животните да не замърсяват обществени места след дефекация;
- животните да не създават опасност за хора и други животни;
- да не извеждат кучета без повод, а агресивните кучета без намордник;
- да не разхождат кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

Време за обработка на сигнал в институцията:

20.03.2023
Здравейте, Във връзка с постъпили сигнали с Ваши номера SN:045444ME-NC, SN:833586BP-NC, SN:3366466CK-NC и SN:075801UW-NC в деловодството на СО-район "Възраждане", приложено изпращаме следните отговори. Поздрави, СО-район "Възраждане" -- Столична община - район "Възраждане", бул. "Александър Стамболийски" №62,
20.03.2023
Здравейте, Във връзка с постъпили сигнали с Ваши номера SN:045444ME-NC, SN:833586BP-NC, SN:3366466CK-NC и SN:075801UW-NC в деловодството на СО-район "Възраждане", приложено изпращаме следните отговори. Поздрави, СО-район "Възраждане" -- Столична община - район "Възраждане", бул. "Александър Стамболийски" №62,
16.12.2022
Сигнал код: SN:547782NE-NC
 
 
 
 
УВАЖЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,
 
Във връзка с постъпил Ваш сигнал в Столичен инспекторат от платформата Helpbook, с рег. № ССИ22-ГР94-1553/09.12.2022 г.,  Ви уведомявам следното:
На 15.12.2022 г. на ул. „Добър Миле“ № 10, гр. Нови Искър е подменен контейнер за битови отпадъци от фирмата изпълнител за района.
 

07.12.2022
По сигнал за паркиране в зелени площи
27.10.2022
Относно: Незаконно сметище около гробищния парк в кв. „Бенковски“.
   Във връзка с постъпил в Столичен инспекторат сигнал SN:518762HT- NC, Ви информирам следното:
       Служители на Столичен инспекторат извършиха проверка на място. Констатирано е, че на посоченото място са натрупани нерегламентирано смесен вид отпадъци (строителни и битови). Територията около гробищния парк в кв. „Бенковски“ е с не изградена инфраструктура и поради това улиците не са включени в Оперативния план за лятно и зимно почистване.
       Фирмата изпълнител за дейност „Чистота“ извършва дейност „Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци /ЕГО/ и строителни отпадъци, образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинства, до съоръжение за третиране“ - по утвърдена заявка на Възложителя, които са поставени  до контейнерите за битов отпадък.
      Като контролен орган, Столичен инспекторат няма правомощия да им възлага  да извършват почистване на образувани нерегламентирани  сметища, поради факта, че в Договора за възлагане на обществена поръчка, такава дейност не е предвидена. Оперативните планове, по които работят фирмите изпълнители са разработени по регламентираните в Договорите и Техническите спецификации дейности, съобразно одобрените от Столичен общински съвет средства. Почистването на нерегламентирани сметища е в правомощията на районната администрация.
 

първа << 1 2 3 4 5 >> последна
11 - 20 от 170