Сигнализиране

Столичен инспекторат

гр. София, ул. Париж №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

Често срещани нарушения, за които можете да сигнализирате до Столичен инспекторат, са:
# повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения;

# движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища;

# нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци;

# извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района;

# отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган;

# поставяне на открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. подобни върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място;

# излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите;

# изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

# паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства и сметоразтоварища;

Също така служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол към собствениците на домашни любимци дали вземат следните мерки:
- животните да не замърсяват обществени места след дефекация;
- животните да не създават опасност за хора и други животни;
- да не извеждат кучета без повод, а агресивните кучета без намордник;
- да не разхождат кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

Време за обработка на сигнал в институцията:

29.07.2021
Информирам Ви, че във връзка с Ваш сигнал е извършена проверка на място на 27.07.2021г. Не намерен собственикът на кучето. Съставен е констативен протокол с  предписания по чл.172 т.2 от и чл 177 ал.1 т.3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност- да се вземат мерки кучето да не създава опасност за хора и други животни и същото да се разхожда на повод. Протоколът е поставен в п.к 11 в присъствието на управителя на етажната собственост.
 
 
 

19.07.2021
        Във връзка с постъпил в Столичен инспекторат сигнал с вх. № ССИ21-ГР94-1088/12.07.2021г., относно наличие на отпадъци до контейнер за БО на ул. „Кирил Пърличев“ №69, Ви уведомявам следното:
     Служители от Столичен инспекторат, район „Сердика“, извършиха проверка на място по подадения сигнал.
В момента на проверката е констатирано, че до контейнера за БО има генерирани зелени, едрогабаритни и битови отпадъци. 
Предприети са действия от фирмата изпълнител за района ДЗЗД „Грийн Партнърс –БКС“ и генерираните от домакинствата едрогабаритни и  биоотпадъци са извозени.
     Дейностите „Събиране и транспортиране на Едрогабаритни отпадъци“ и „Събиране и транспортиране на биоотпадъци /зелени/ от дворове и градини на домакинствата“ се извършват по заявка за възлагане на допълнителна дейност.
Изпълнителят извършва събиране и транспортиране на генерираните биоотпадъци /зелени/, поставени в чували до контейнерите за битов отпадък отделно от другите видове отпадъци.
Задължение на гражданите е да недопускат смесване на различните видове отпадъци.
За констатациите от извършената проверка е съставен КП-21-0028938.
 

26.05.2021
Отговор до Контактен център на СО
13.05.2021
Отговор до "Контактен център" СО.
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 119