Сигнализиране

Столичен инспекторат

гр. София, ул. Париж №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

Често срещани нарушения, за които можете да сигнализирате до Столичен инспекторат, са:
# повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения;

# движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища;

# нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци;

# извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района;

# отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган;

# поставяне на открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. подобни върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място;

# излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите;

# изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

# паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства и сметоразтоварища;

Също така служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол към собствениците на домашни любимци дали вземат следните мерки:
- животните да не замърсяват обществени места след дефекация;
- животните да не създават опасност за хора и други животни;
- да не извеждат кучета без повод, а агресивните кучета без намордник;
- да не разхождат кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

Време за обработка на сигнал в институцията:

19.01.2022
Във връзка с постъпил сигнал: SN:567261XB-NC
Информираме Ви, че в периода от 07 до 14.01.2022 г. е извършено почистване на нерегламентирано сметище по протежението на ул. „Житница“ от районната администрация „Овча купел“.
 
С  уважение,
 
Столичен инспекторат

14.01.2022
HELPBOOK.INFO
СИГНАЛ № SN:593706KE-NC
 
Относно: Постъпил сигнал за проблеми с отпадъците на “Женски пазар“ в район Възраждане
 
Във връзка с постъпил в Столичен инспекторат сигнал, относно изградено незаконно депо за сметосъбиране на “Женски пазар“, срещу ул.“Княз Борис№ 165, проблеми с чистотата около контейнерите на пазара от изхвърляне и натрупване на всякакви отпадъци около тях“, Ви информирам следното:
По постъпили идентични жалби и сигнали са извършвани многократно проверки, относно начина на събиране и предаване на различните видове отпадъци на пазара, както и поддържането на чистотата на територията. За установено на място неспазване от страна на търговците на създадения ред за разделяне и изхвърляне на отпадъците са налагани санкции.
Поддръжката на чистотата на територията на пазарната площадка “Женски пазар“ и околните пространства се извършва ежедневно от работници на “Пазари Възраждане“ ЕАД, като дейността се контролира от отговорни служители. Събирането на отпадъци от кошчета, разположени по бул. „Стефан Стамболов“, почистването на територията на пазара, както и сортирането на отпадъците по видове се извършва от работници на пазара.
Последната извършена проверка от наша страна е от 04.01.2022г., при която е установено, че в специално обособени две места има разположени общо 12 бр. контейнери тип “Бобър-1100л“, като едното е изградено по проект и представлява сглобяема конструкция с навес и заключващи се врати. До второто място за контейнери достъпа е свободен и може да се използва и от гражданите. След приключване на работния ден, на тези обособени места, работници от пазара събират отпадъците от сергиите, от където се извозват от обслужващата фирма. В момента на проверката контейнерите са обслужени, като в заграждението има налични единствено пластмасови касети, а територията на пазара е чиста. Контейнерите тип „бобър“ се обслужват, съгласно сключен договор с „Евро Импекс“ ЕООД. Биоотпадъците се събират по график 4 пъти седмично от ОП СПТО. Територията на пазара се почиства чрез дейност „Ръчно метене“ от работници към пазара. За проверката е съставен констативен протокол и е дадено предписание за недопускане изхвърляне на всякакви видове отпадъци извън територията на пазара с постоянен срок за изпълнение.
От страна на пазара ще бъдат предприети действия по преустановяване на свободния достъп до контейнерите за отпадъци чрез  поставянето им в затворено ограждение.
 
С уважение,
 
СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ
 

12.01.2022
Сигнал код: SN:243190HX-NC
Относно: Преместени контейнери за битови отпадъци от ъгъла на ул. „Соколна“ и ул. „Върла река“, в.з. „Малинова долина -Герена“,  район „Панчарево“
 
Във връзка със сигнал SN:243190HX-NC,преместени контейнери за битови отпадъци от ъгъла на ул. „Соколна“ и ул. „Върла река“, в.з. „Малинова долина -Герена“,  район „Панчарево“, инспектори от Столичен инспекторат извършиха проверка на място. Констатирано е, че по средата на ул. „Соколна“ са поставени 3 бр. бетонови предпазни елементи тип „Ню Джърси“, които пречат за навлизането на сметоизвозната техника. Поради това контейнерите за битови отпадъци от 1100л. са преместени на разклона за комплекс „Камбани“, за да могат да се обслужват. По компетентност относно поставените бетонови елементи е изпратено писмо до кмета на район „Панчарево“.

 
С уважение,
Столичен инспекторат

12.01.2022
 
Относно сигнал- SN:153699ZJ-NC, Ви информираме, че:
 
Улица „Ладога“ е със статут на обществена значимост и кратността за изпълнение на услугата „ръчно метене“ се извършва 8 пъти месечно. Дейността през зимния период се съобразява с метеорологичните условия. На 4 януари, т. г. е извършена проверка, от която е видно, че дейността е извършена по график, както и пространството около улицата е почистено.
Приложение: 2 броя снимки с дата и час от проверката.
 
С уважение,
Столичен инспекторат

11.01.2022
Във връзка с постъпил в Столичен инспекторат сигнал чрез онлайн платформата HelpBook.info, относно чистотата на територията на Столична община, Ви информирам следното:
  
Столичен общински съвет утвърждава средствата за дейност „Чистота” за всяка календарна година. На базата на утвърдените средства, фирмите изпълнители сключили договори със Столична община, разработват Оперативни планове, в които са включени дейностите предмет на договора „Събиране и транспортиране на отпадъци, Почистване и поддържане на улици и други места за обществено ползване на територията на СО“. Всички дейности се изпълняват на база месечни графици (без дейностите по заявка).
Столичен инспекторат осъществява контрол и отчетност на дейностите по изпълнение на Договори за възлагане на обществена поръчка, сключени между Столична община и фирми изпълнители с предмет предоставянето на услуги по: „Събиране и транспортиране на отпадъци; Почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община”. Контролът се извършва съгласно критериите и изискванията на договорите и Техническите спецификация към тях.
Фирмите изпълнители, които имат сключени договори със Столична община за дейност „Чистота“, извършват следните дейности по почистване на улици и места за обществено ползване: „Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подлези, подходи към метростанции и др.", „Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади“, „Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на МГТ, велоалеи в обхвата на тротоарите и др. места за обществено ползване“ и „Миене с автоцистерна на дюзи“. Графиците за почистване и поддържане на булеварди, улици и територии за обществено ползване се планира според метеорологичните условия, съгласно Оперативния план за съответния район и заложените кратности.
Столичен инспекторат извършва ежедневен контрол на „Дейност събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и улични кошчета“, като на територията на Столична община има 21 922 бр. контейнери 1100 л за битов отпадък, 80 830 бр.  контейнери 110 л за БО, 10 764 бр. контейнери 110 л за сгурия, както и 5012 улични кошчета. Контейнерите за битов отпадък се обслужват ежедневно, в дневна и/или нощна смяна по предварително изготвени от  фирмите изпълнители графици, които се съгласуват началниците на районните инспекторати. В централната градска част дейността се извършва до три пъти в денонощието, като територията около контейнерите се почиства непосредствено след обслужването им.
Фирмите изпълнители за дейност „Чистота“ имат задължение да обслужват уличните кошчета разположени по спирките на масовия градски транспорт, по оживени улици, площади, на входовете на подлезите, метростанциите и други места за обществено ползване. Уличните кошчета се обслужват ежедневно, като на оживените места в централната градска част се почистват по три пъти в денонощието.
Едрогабаритни отпадъци /ЕГО/, видно от наименованието са битовите отпадъци, които поради своите размери и тегло не могат да се поставят в самите контейнери за битови отпадъци. Поради тази причина и съгласно действащата нормативна уредба, гражданите следва да поставят едрогабаритните си отпадъци  до тях един ден преди събиране по график или същият ден преди посоченото време за деня. Те са публично достъпни и могат бъдат видяни на  страницата на Столичен инспекторат /в секция – ГРАФИЦИ/, на информационните табла в съответните районни администрации и районните инспекторати, на входове на етажна собственост и други обществени места. Към момента същите са разработени на отделни квартали, микрорайони или  карета, зависимост от спецификата на съответния район. Инспекторите от Столичен инспекторат описват адресите, на които има генерирани едрогабаритни отпадъци, след което ги включват в заявка, която се предава на съответната фирма изпълнител за изпълнение. Едрогабаритните отпадъци се събират отделно от останалите видове със специализиран автомобил и транспортират до площадка “Враждебна“. Много често гражданите не спазват графика за  събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и строителни отпадъци и изхвърлят  отпадъците си извън дните по график. Столичен инспекторат е контролна структура и при установено на място нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, както и изхвърлянето им извън определените за целта места налага на  нарушителите санкции, предвидени в нормативната уредба.
Зелените отпадъци /клони, окосени треви и др./ поставени до контейнерите за битов отпадък се почистват отделно от останалите видове със специализиран автомобил и транспортират до Инсталация за биологично третиране на площадка “Хан Богров“.
Когато се установи замърсяване в тревните площи по булевардите и улиците, на фирмите изпълнители се възлага да извършват оборки на тези територии.
През изминалата година се извърши дейност „Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на МГТ, велоалеи в обхвата на тротоарите и др. места за обществено ползване“ 5 пъти и дейност „Миене с автоцистерна на дюзи“ – 24 пъти.
Столичен инспекторат следи за качественото изпълнение на цитираните дейности, съгласно критериите и изискванията заложени в Договорите и Техническите спецификации към тях.
 
 
С уважение,
 
Столичен инспекторат

04.01.2022
Здравейте!
Във връзка с публикация в bgonair.bg  по сигнал от платформата Helpbook от 04.01.2022 г. за незаконно депо за отпадъци в центъра на София и по-конкретно  на „Женски пазар“, Ви информираме, че в днешния ден е извършена проверка.
Проверяващият екип е установил, че територията на пазара е чиста. Отпадъците се изхвърлят в контейнери на две обособени места, които също са чисти и обслужени. На тези обособени места, след приключване на работния ден, работници от пазара почистват отпадъците около сергиите и ги събират, за да могат да бъдат извозени и транспортирани от обслужващата фирма. Биоотпадъците се събират в специални кафяви контейнери, които са разположени по територията на пазара и около тях няма наличие на отпадъци.
На изп. директор на пазара е дадено предписание да не се допуска изхвърляне на различни видове отпадъци извън територията на пазара със срок за изпълнение – постоянен.
С уважение,
Столичен инспекторат
 
 
 

29.12.2021
Здравейте!
Извършена е проверка от Столичен инспекторат на място, след което е организирано да се достави на адреса технически изправен съд за битови отпадъци с вместимост 110 л.
 
 
Екипът на Столичен инспекторат Ви желае Щастлива и Здрава Нова 2022 година!
 

16.11.2021
Отговор до "Контактен център" СО.
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 130