Условия за ползване на Helpbook.info

Споразумение за ползване на сайта HelpBook.info

Инвестор.БГ АД (Investor Media Group) Ви поздравява, че сте решили да използвате един от нашите сайтове.

Моля прочетете Универсалните условия за използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете от групата на Инвестор.БГ АД на http://ibg.bg/id-157 и допълнителните условия за използването на сайта HelpBook.info, намиращи се на тази страница. Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и Инвестор по отношение на използването на услугите от Ваша страна. С използването на нашите услуги приемате тези условия. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно.

Допълнителни условия:

Споразумението за ползване и неговите условия се отнасят за всички потребители на HelpBook.info.

HelpBook.info е собственост на Investor Media Group и представлява уеб сайт, който предоставя възможност и място за публична комуникация между гражданите и институциите в Република България и който служи за:

  • изпращане на сигнали от гражданите до избрани държавни и общински институции;
  • предоставяне на право на отговор на институциите за становища по изпратените им сигнали;
  • достъп на всички интернет потребители до сигналите на гражданите и становищата на институциите.

Ползването на услугите в HelpBook.info е безплатно.

Всеки регистриран потребител на HelpBook.info има възможност да изпраща неограничен брой сигнали до всяка от институциите в този списък и в този списък.

Всяка институция в този списък и в този списък може да отговори чрез електронно писмо (e-mail) до HelpBook.info на всеки изпратен до нея сигнал. Институциите са длъжни във всеки свой отговор до HelpBook.info да предприемат законосъобразни мерки за защита на личните данни на подателя на сигнала, както и защита на други данни, които биха могли да представляват търговска тайна или защитена тайна, доколкото такива данни ще се съдържат в отговора.

Всяка неправителствена организация, която има профил в сайта, може публично да заяви намерение за съдействие за разрешаване на всеки сигнал в HelpBook.info, който попада в нейната сфера на дейност, както и публично да оттегли заявлението си за съдействие.

Всеки регистриран потребител на HelpBook.info има възможност да започне да проследява развитието на ситуацията, свързана с всеки сигнал, както и да се откаже от нататъшно такова проследяване/следване.

Всеки последовател на сигнал ще получава автоматични уведомления в профила си в HelpBook.info и на имейл адреса, с който е регистриран в този сайт, при настъпване в следвания сигнал на едно, на повече или на всички от изброените събития:

  • Първоначален отговор от институция.
  • Последващ отговор от институция.
  • Първоначален отговор от автора на сигнала.
  • Последващ отговор от автора на сигнала.

Всеки автор на сигнал в HelpBook.info ще получава за всеки свой сигнал, освен уведомленията, които се получават от последователите, и уведомления за публично декларирано намерение/отказ за съдействие от неправителствена организация, която има профил в HelpBook.info и е с предмет на дейност, попадаща в сферата, в която попада даден негов сигнал.

Този сайт, неговите елементи, дизайн, софтуер, бази данни и скриптове са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Инвестор.БГ АД. Достъпът до информацията, която е публикувана на страниците в HelpBook.info, е безплатен.

Инвестор.БГ АД не носи отговорност за вреди, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до HelpBook.info, както и за пропуснати ползи или печалби във връзка с достъпа или невъзможността за достъп.
Събираме лични данни само чрез доброволното им предоставяне при регистрация. Използваме защитна стена, за да попречим на трети лица да получат непозволен достъп до Вашите лични данни.

С използването на услугите ни приемате, че Инвестор.БГ АД, който е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни, съгласно българското законодателство, може да ползва тези данни, съгласно правилата за поверителност.
Разкриване на лични данни е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от специализирани държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Вашите лични данни, които ни предоставяте при регистрацията Ви в HelpBook.info, не са видими за останалите потребители на сайта.
Следните Ваши лични данни: име, презиме, фамилия, e-mail адрес и телефонен номер ще съпровождат всеки Ваш сигнал, който изпратите до институция през нашата платформа.

Във връзка с използването на услугите на сайта HelpBook.info ние обработваме лични данни при условията на Политиката за защита на личните данни, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия.

Трябва да спазвате всички изисквания, които Ви се представят във връзка с услугите.
Моля, не злоупотребявайте като подавате сигнали с невярно, подвеждащо, оскърбително, оклеветяващо, вулгарно, порнографско или религиозно некоректно съдържание и/или дискриминационно съдържание. В такива и други подобни случаи авторът на сигнала носи цялата отговорност за съдържанието му. Авторът на сигнала носи отговорност и поема за своя сметка всички разходи, които биха възникнали за Инвестор.бг АД или Investor Media Group:
1. От предявени искове срещу Инвестор.бг АД или Investor Media Group във връзка с нарушаване на действащото законодателство чрез съдържанието на подадения сигнал, включително съдебни разноски и адвокатски хонорари и евентуално заплащане на обезщетение на засегнатото лице, когато се докаже по надлежния съдебен ред, че претенцията е основателна.
2. От административно-наказателни санкции, произтичащи от незаконосъобразнито съдържание на подадения сигнал, в т.ч. разноски по съдебни дела и адвокатски хонорари и заплащане на присъдените имуществени санкции, наложени от компетентните органи за нарушение на нормативните актове.

Авторът на сигнал носи цялата отговорност за последиците от подадения от него сигнал и се задължава да обезщети в пълен размер засегнатите страни.
Може да преустановим или спрем да Ви предоставяме услуги, след като извършим проверка на предполагаемата злоупотреба, ако не спазвате условията или правилата.
Във връзка с използването на услугите от Ваша страна, може да Ви изпращаме служебни или администраторски съобщения и друга информация.

Можете да използвате услугите, които Ви предлага HelpBook.info, след предварителна регистрация, като е възможно да имате достъп до част от тях и без да сте регистриран потребител. Имате възможност да създадете свой собствен профил във уеб-сайта.,
Регистрираните потребители имат достъп до меню за управление на профила си и за смяна на паролата. Регистрираните потребители също така имат достъп до функционалността за изпращане на сигнали до институциите.

Ако не спазвате тези условия и ние не предприемем действие веднага, това не означава, че се отказваме от права, които може да имаме (например да предприемем действие в бъдеще).
За всички неуредени в тези "Общи условия" въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

„Инвестор.БГ” АД си запазва правото едностранно да променя условията на настоящото Споразумение. Всяка такава промяна влиза в сила незабавно за всички потребители на сайта HelpBook.info.