Декларация за поверителност

Поверителност и защита на личната информация

Събираме лични данни само чрез доброволното им предоставяне при регистрация или подаване на сигнали. Използваме защитна стена, за да попречим на трети лица да получат достъп до Вашите лични данни.

С използването на услугите ни Вие приемате и се съгласявате, че Инвестор.БГ АД, който е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни, съгласно българското заканодателство, може да ползва тези данни, съгласно правилата за поверителност.
Разкриване на лични данни е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от специализирани държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.