Сигнализиране

Столичен инспекторат

гр. София, ул. Париж №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

Често срещани нарушения, за които можете да сигнализирате до Столичен инспекторат, са:
# повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения;

# движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища;

# нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци;

# извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района;

# отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган;

# поставяне на открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. подобни върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място;

# излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите;

# изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

# паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства и сметоразтоварища;

Също така служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол към собствениците на домашни любимци дали вземат следните мерки:
- животните да не замърсяват обществени места след дефекация;
- животните да не създават опасност за хора и други животни;
- да не извеждат кучета без повод, а агресивните кучета без намордник;
- да не разхождат кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

Време за обработка на сигнал в институцията:

28.11.2019
Oтговор на сигнал SN&679201NC-NC
Oтносно : задушлива миризма на изгорели отпадъци“ в район „Надежда“, ул. „Кумановски бой“ № 15, Ви уведомявам следното:
По сигналите за горене на отпадъци в частни имоти се извършва проверка на адреса, след осигурен достъп до тях от собствениците им. В конкретния случай в частния имот на ул. „Кумановски бой“ № 15 са извършени няколко проверки, последната на 22.11.2019г. Установено е, че в пристройката към къщата за отопление се използва котел, работещ на твърдо гориво- дърва и въглища. При проверката от комина излиза бял дим, без остра задушлива миризма. Не е установено горене на отпадъци, както и наличие на такива приготвени за горене. На собствениците на имота е дадено предписание да спазват изискванията на чл. 71, т. 17 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, а именно да не допускат изгаряне на всякакви видове отпадъци с постоянен срок за изпълнение.
 
 

18.11.2019
Отговор до "Контактен център" СО.
14.11.2019
Сигнал с код:SN :368196IF-NC е изпратен по компетентност до:
 
 
Г-жа Румяна Милова- изпълнителен директор на „Център за градска мобилност “ЕАД

30.10.2019
Сигнал с код:SN:528443WE-NC
 
 
Във връзка със сигнал, постъпил в Столичен инспекторат Ви уведомявам следното:
При наличие на паркиран автомобил върху тротоар, както в конкретния случай, подателят на сигнала би могъл да подаде своя сигнал, придружен от доказателствен снимков материал. Сигналът трябва да съдържа също трите имена, адрес, ЕГН и телефон за връзка на подателя, дата, час и място на нарушението. В този случай Законът за административните нарушения и наказания дава възможност на компетентно длъжностно лице да състави АУАН на нарушителите. Актът няма обвързваща доказателствена сила, т. е. посоченото в него не се счита за доказано. В тежест на административнонаказващия орган е да докаже по безспорен начин, че има административно нарушение и че то е извършено виновно от лицето, посочено като нарушител.
Контролният орган трябва да разполага с адрес и ЕГН на свидетеля на извършване/установяване на нарушението с цел осигуряване на неговото присъствие при призоваване в съда, с оглед оспорване и необходимост от установяване на фактите – дата и място на извършване на нарушението, описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено.
В случай, че подателят на сигнала е съгласен с гореизложеното, следва да подаде сигнала си към сектор „Общинска полиция“ към СДВР.
 

10.10.2019
SN: 054241ZX-NC
Служители на Столичен инспекторат са извършили проверка във връзка с подадения сигнал, по време на която е установено наличието на листа и наноси във вертикалната част на визираната шахта. Същата е включена в Заявка за допълнителна дейност „почистване на дъждоприемни шахти“ №
020545/25.09.2019 г. към фирмата – изпълнител за район „Красно село“ - „ЧИСТОТА ИСКЪР“ ЕАД. Заявката е изпълнена изцяло на дата 26.09.2019 г. В последствие, за обслужените съоръжения е извършена профилактика на връзката на вертикалната част с уличната канализационна система от фирма „Софийска Вода“ АД. По време на профилактиката не е установено нарушаване на проводимостта на дъжноприемната шахта, разположена на адрес ул. „Разград“ № 6.
 

26.09.2019
Сигнал с код: SN:119783NP-NC е препратен към г-н Димитър Дилчев –кмет на район „Студентски“

06.08.2019
Сигнал с код:SN:479639JD-NC е препратен по компетентност:
до инж. Николай Терзиев-кмет на район „Триадица“
 

първа << 1 2 3 4 5 6 >> последна
21 - 30 от 103