Сигнализиране

Столичен инспекторат

гр. София, ул. Париж №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

Често срещани нарушения, за които можете да сигнализирате до Столичен инспекторат, са:
# повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения;

# движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища;

# нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци;

# извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района;

# отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган;

# поставяне на открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. подобни върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място;

# излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите;

# изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

# паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства и сметоразтоварища;

Също така служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол към собствениците на домашни любимци дали вземат следните мерки:
- животните да не замърсяват обществени места след дефекация;
- животните да не създават опасност за хора и други животни;
- да не извеждат кучета без повод, а агресивните кучета без намордник;
- да не разхождат кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

Време за обработка на сигнал в институцията:

05.10.2018
Сигнал с код SN:93627SG-NC
 
Служители на Столичен инспекторат извършиха проверка на посочения адрес. Констатирано е, че кошчетата са почистени, както и територията около тях от обслужващата за района фирма. Изпратено е писмо до управителя на фирмата да спазва графика.

03.10.2018
Отговор до зам. кмет на СО г-жа Ралица Стоянова, с копие до Контактен център СО, относно: Замърсяване на въздуха в кв. Горубляне
03.09.2018
Сигнал с код : SN:459666KK-NC е изпратен по компетентност до:
Г-н Милко Младенов – кмет на район „Люлин“
Г-н Петр Холаковски –член на управителния съвет на „ЧЕЗ разределение София

03.09.2018
Сигнал с код: SN:749912KL-NC
 
По повдигнатия проблем Столичен инспекторат e отговорил на подателя на сигнала със свое писмо с изх.№ССИ18-ГР94-663/4/21.07.2018

02.08.2018
Сигнал с код:SN:512721NB-NC е изпратен по компетентност  до:
гл. инспектор Стефан Стефанов-н-к сектор „Общинска полиция“
арх.Влади Калинов – директор на дирекция „Общински строителен  контрол“
копие до:
г-н Ивайло Цеков – кмет на район „Искър“

31.07.2018
Сигнал с код :SN:576375SY-NC е изпратен по компетентност до:
 
г-н Иван Чакъров -  кмет на район „Красна поляна“

30.07.2018
Сигнал с код :SN:298515FG-NC е изпратен по компетентност до:
Г-жа Христина Семерджиева – кмет на район „Овча купел“
 

30.07.2018
Сигнал с код:SN:649282QS-NC е изпратен по компетентност до :
 
г-жа Румяна Милова – директор на дирекция “Паркиране и мобилност“ към „Център за градска мобилност „ЕАД“
главен инспектор Стефан Стефанов – началник сектор „Общинска полиция“

27.07.2018
Signal s kod SN: 951736XH-NC
 
Информираме Ви, че ветеринарни специалисти на Столичен инспекторат извършиха проверка на място. По време на проверката се установи, че се касае за частен имот-къща близнак с общо дворно място, прилежащите части на който са чисти.
Повдигнатите в сигнала Ви, проблеми са извън компетенциите на Столичен инспекторат според Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община, която регламентира отстоянията на животновъдните обекти от имотите на съседите т.е. имотът е с неразделен двор и изискванията за отстоянията на животновъден обект са неприложими.
 

27.07.2018
Signal s kod SN: 240656GS_NC
 
Служителите от Столичен инспекторат осъществяват контрол, съгласно изискванията на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община, която регламентира отстоянията на животновъдните обекти от имотите на съседите. В конкретният случай имотът на ул. ,, Гълъбец‘‘ № 10 е с неразделен двор и изискванията на горецитираният нормативен акт за отстояние на животновъден обект са неприложими.
При извършените няколко проверки на място не е установено замърсяване на имота с отпадъци по смисъла на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.
Във връзка с гореизложеното и предвид разпоредбите на чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Административнонаказателния кодекс сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има вече решение, няма да бъдат разглеждани.
 
 

първа << 3 4 5 6 7 8 9 >> последна
51 - 60 от 103