Сигнализиране

Столичен инспекторат

гр. София, ул. Париж №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

Често срещани нарушения, за които можете да сигнализирате до Столичен инспекторат, са:
# повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения;

# движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища;

# нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци;

# извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района;

# отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган;

# поставяне на открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. подобни върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място;

# излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите;

# изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

# паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства и сметоразтоварища;

Също така служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол към собствениците на домашни любимци дали вземат следните мерки:
- животните да не замърсяват обществени места след дефекация;
- животните да не създават опасност за хора и други животни;
- да не извеждат кучета без повод, а агресивните кучета без намордник;
- да не разхождат кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

Време за обработка на сигнал в институцията:

29.06.2018
  SN: 602410LV- NС
 
Извършена е проверка на място от инспектори на Столичен инспекторат – район „Лозенец”. При проверката се установи наличие на 23 броя неправилно паркирани автомобили върху тротоар на ул. “Чавдар Мутафов”, район “Лозенец”. На нарушителите са съставени 23 броя констативни протоколи за неправилно паркиране съгласно чл.28, ал.1, т.7 от Наредбата за организация на движението на територията на СО и водачите на автомобили са санкционирани

27.06.2018
Сигнал с код:SN:147730RW-NC
 
При извършени проверки на място от инспектори от РИ „Младост“ е установено, че на гореописания адрес има неправилно паркирани автомобили на детска площадка между бл.335 и 336 в ж.к. „Младост“ 3. На водачите на неправилно паркираните автомобили са съставени шестнадесет броя констативни протоколи на основание чл. 28, ал. 1, т.7 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община. Съставени са и два броя фиша съгласно горецитираната наредба. След установяване на останалите собственици на автомобили, чрез справка от отдел Пътна полиция СДВР, на същите ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение. Столичен инспекторат извършва контрол върху терени общинска собственост относно неправилно паркирани автомобили в зелени площи/отредени за озеленяване/ и върху тротоарите на цялата територия на район „Младост“ и при констатирани нарушения, санкционира нарушителите, в съответствие със своите правомощия.
 

27.06.2018
Сигнал с код:SN:689364OH-NC
 
 
Във връзка с  постъпил сигнал в Столичен инспекторат с изложен проблем относно замърсена площ, вследствие изхвърлени строителни отпадъци на адрес: ул. „Костенец“, район „Красно село“, Ви уведомявам за следното:
След извършена проверка на място от инспектори на Столичен инспекторат е установено, че на горецитираната улица има разпилени строителни, битови и друг вид отпадъци, които са събрани и извозени до определеното за целта съоръжение за третиране от фирмата-изпълнител за район „Красно село“: „Чистота- Искър“ ЕООД.
Предприети са действия за установяване на нарушителя.При получаване на информация от компетентните органи за собственика на пътното превозно средство /ППС/ ще бъде образувано административно-наказателно производство по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.
 

22.06.2018
Сигнал с код:SN426950YA-NC
При извършена проверка на място от инспектори от РИ „Младост” е установено, че на гореописания адрес е замърсено с едрогабаритни отпадъци. Същите са извозени и мястото е почистено от фирмата изпълнител за района “ЗМБГ” АД. Установено е, че точката разположена до блок 50 се засметява с егрогабаритни отпадъци, поради това почистването и ще се извършва по често със специализирана техника от горецитираната фирма.
 

22.06.2018
 
Сигнал с код:SN:246062HB-NC
 
Във връзка със сигнал за неправилно паркирани МПС в зелени площи с/у спирка на х-л „Плиска“, находяща се в  жк. „Гео Милев“ на територията на  район „Слатина“, Ви уведомявам следното:
Изпратено е писмо до „Пътна полиция“ към СДВР, за да се установи собственика на МПС След получаване на справката за МПС препоръчано се изпраща покана за съставяне на АУАН и следва фактическото съставяне на самия акт в присъствие или в отсъствие на нарушителя.
 

06.06.2018
Сигнал с код:SN:340703CR-NC
Изпратен по компетентност до : г-н  Иван Чакъров-кмет на район „Красна поляна“

29.05.2018
Сигнал с код:SN:564208FR-NC
 
Инспектори от Столичен инспекторат извършиха проверка на място, при която се установи, че контейнерите на ул. „Радин дол“ ,№6 са извозени. Обърнато е внимание на обслужващата за района фирма да спазва стриктно изпълнението на дейностите „Сметосъбиране и сметоизвозване“.
 

29.05.2018
Сигнал с код:SN:874641SS-NC
 
Инспектори от Столичен инспекторат извършиха проверка на място, при която се установи, че контейнерите на ул. „Радин дол“ ,№6 са извозени. Обърнато е внимание на обслужващата за района фирма да спазва стриктно изпълнението на дейностите „Сметосъбиране и сметоизвозване“.
 

първа << 4 5 6 7 8 9 10 >> последна
61 - 70 от 97