Сигнализиране

Столичен инспекторат

гр. София, ул. Париж №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

Често срещани нарушения, за които можете да сигнализирате до Столичен инспекторат, са:
# повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения;

# движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища;

# нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци;

# извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района;

# отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган;

# поставяне на открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. подобни върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място;

# излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите;

# изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

# паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства и сметоразтоварища;

Също така служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол към собствениците на домашни любимци дали вземат следните мерки:
- животните да не замърсяват обществени места след дефекация;
- животните да не създават опасност за хора и други животни;
- да не извеждат кучета без повод, а агресивните кучета без намордник;
- да не разхождат кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

Време за обработка на сигнал в институцията:

19.07.2018
Signal s kod : SN 290356:L-NC
 
Във връзка с постъпил сигнал за неизвозени биоотпадъци на ул. Георги Пеячевич, инспектори на РИ „Слатина“ извършиха проверка на място на 19.07.2018г. Не е установено наличие на биоотпадъци около съдовете за битови отпадъци. Дейност събиране и извозване на биоотпадъци от дворове и градини на домакинствата до съоръжение за третиране се извършва ежедневно.
 

19.07.2018
Сигнал с код : SN: 588090GQ-NC
 
Сигналът е препратен  по компетентност до кмета на район „Слатина“.

19.07.2018
Отговор на сигнал с код SN: 009863FA-NC
 
Условията и редът за изхвърляне и събиране на отпадъци, в т. ч. и едрогабаритни и строителни отпадъци, са регламентирани в Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. В чл. 7, т. 5 от Наредбата се посочва, че притежателите на отпадъци са длъжни да изхвърлят обемните битови отпадъци (едрогабаритни отпадъци) на определените от кмета на съответния район места и по предварително обявен график. В чл. 59, ал. 1 са определени задълженията на лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, в следствие на ремонтна дейност на домакинствата. Те са длъжни: да събират строителните отпадъци на територията на имота, като не се допуска разпиляването им до изхвърлянето им по реда на тази наредба; да изхвърлят строителните отпадъци от ремонтна дейност до контейнерите за битови отпадъци само в определените дни, съгласно предварително обявен график, или ги събират в наети от тях специализирани контейнери, като ги предават на лица притежаващи документ, издаден по реда на ЗУО. При систематично тълкуване на относимите правни норми следва, че при ремонтни дейности, които не представляват строеж по смисъла на Закона за устройство на територията, строителните отпадъци следва да се поставят в чувалчета до контейнерите за битови отпадъци, съгласно графика, а в случаите на ремонтни дейности, които са строеж по смисъла на ЗУТ, да се събират в специализирани контейнери. Посочените разпоредби имат императивен характер и неизпълнение на описаните задължения представлява административно нарушение по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания.
С оглед изложеното, следва извода, че количеството строителни отпадъци е определящо за наемането на специализиран контейнер. В случай, че такъв не е необходим, чувалите със строителни отпадъци следва да се изхвърлят до най-близкия и удобен контейнер за битови отпадъци и то само в деня, определен по график.
Чл. 26 от Правилника предвижда, че контролът по наредбите на СОС се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания - ЗАНН. В закона изрично са предвидени две предпоставки за съставяне на акт за установяване на административно нарушение – реално извършване на нарушение, като това нарушение да бъде установено чрез очевидец или чрез официален документ. За образуване на законосъобразно административнонаказателно производство е необходимо да се установи и самия нарушител. При установяване на административното нарушение, служителите на Столичен инспекторат съставят констативни протоколи, като дават предписания със съответните срокове и/или налагат глоби на място за явномаловажен и маловажен случай, когато това е предвидено в съответната наредба, или съставят актове за установяване на административно нарушение.
 

13.07.2018
Kod na signal SN: 7499112-KL-NC
 
Относно : замърсяване на пл. „Виктория“ в кв. Симеоново с отпадъци от покъщнината на живущите, Ви уведомяваме следното:
      Служители на Столичен инспекторат  извършиха проверка на  място на посочения адрес.
На територията на пл. „Виктория“ са разположени  2 бр. контейнери за битов отпадък, които се извозват – 7 пъти седмично / ежедневно/.
Информираме Ви още, че генерираните от бита на гражданите обемни  отпадъци, които по своята големина и / или форма, не могат да се поставят в контейнерите за битов отпадък се поставят до контейнерите. Такива са: канапета, дивани, матраци,  дюшеци, дървени плоскости,  дограми, строителни отпадъци образувани от домакинствата, при извършване на частични ремонти. При извършената проверка на 13.07.2018 г. едрогабаритните отпадъци бяха  извозени.
Биоотпадъците -зелени от дворове и градини от домакинствата  /окосени треви, клони, окапали листа и други подобни/  се поставят в чували до  контейнерите за битов отпадък.
Събирането и транспортирането на  едрогабаритните отпадъци  и зелени такива се извършва по Заявка за извършване на такава дейност от фирмата, която обслужва района.

02.07.2018
Сигнал с код:SN:054925FD-NC
 
Изпратен по компетентност до арх. Румен Русев -врид кмет на район Младост

29.06.2018
Код на сигнал: SN: 246062HB- NC
 
Относно неправилно паркирани МПС в зелени площи с/у спирка на хотел „Плиска“, находяща се в ж.к. „Гео Милев“ на територията на район „Слатина“, Ви уведомяваме, че е  изпратено  писмо до „Пътна полиция“ към СДВР, за да  се установи собственика на МПС. След получаване на справката за МПС препоръчано се изпраща покана за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение и следва фактическото съставяне на самия акт в присъствие или отсъствие на нарушителя.

29.06.2018
  SN: 602410LV- NС
 
Извършена е проверка на място от инспектори на Столичен инспекторат – район „Лозенец”. При проверката се установи наличие на 23 броя неправилно паркирани автомобили върху тротоар на ул. “Чавдар Мутафов”, район “Лозенец”. На нарушителите са съставени 23 броя констативни протоколи за неправилно паркиране съгласно чл.28, ал.1, т.7 от Наредбата за организация на движението на територията на СО и водачите на автомобили са санкционирани

27.06.2018
Сигнал с код:SN:147730RW-NC
 
При извършени проверки на място от инспектори от РИ „Младост“ е установено, че на гореописания адрес има неправилно паркирани автомобили на детска площадка между бл.335 и 336 в ж.к. „Младост“ 3. На водачите на неправилно паркираните автомобили са съставени шестнадесет броя констативни протоколи на основание чл. 28, ал. 1, т.7 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община. Съставени са и два броя фиша съгласно горецитираната наредба. След установяване на останалите собственици на автомобили, чрез справка от отдел Пътна полиция СДВР, на същите ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение. Столичен инспекторат извършва контрол върху терени общинска собственост относно неправилно паркирани автомобили в зелени площи/отредени за озеленяване/ и върху тротоарите на цялата територия на район „Младост“ и при констатирани нарушения, санкционира нарушителите, в съответствие със своите правомощия.
 

27.06.2018
Сигнал с код:SN:689364OH-NC
 
 
Във връзка с  постъпил сигнал в Столичен инспекторат с изложен проблем относно замърсена площ, вследствие изхвърлени строителни отпадъци на адрес: ул. „Костенец“, район „Красно село“, Ви уведомявам за следното:
След извършена проверка на място от инспектори на Столичен инспекторат е установено, че на горецитираната улица има разпилени строителни, битови и друг вид отпадъци, които са събрани и извозени до определеното за целта съоръжение за третиране от фирмата-изпълнител за район „Красно село“: „Чистота- Искър“ ЕООД.
Предприети са действия за установяване на нарушителя.При получаване на информация от компетентните органи за собственика на пътното превозно средство /ППС/ ще бъде образувано административно-наказателно производство по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.
 

22.06.2018
Сигнал с код:SN426950YA-NC
При извършена проверка на място от инспектори от РИ „Младост” е установено, че на гореописания адрес е замърсено с едрогабаритни отпадъци. Същите са извозени и мястото е почистено от фирмата изпълнител за района “ЗМБГ” АД. Установено е, че точката разположена до блок 50 се засметява с егрогабаритни отпадъци, поради това почистването и ще се извършва по често със специализирана техника от горецитираната фирма.
 

първа << 4 5 6 7 8 9 10 >> последна
61 - 70 от 103