Сигнализиране

Омбудсман на Република България

гр. София, ул. Георг Вашингтон № 22
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Омбудсманът е застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес. Той е висш и независим конституционен орган, който се избира от Народното събрание за срок от пет години. Омбудсманът е независим в своята дейност и се подчинява само на Конституцията, законите и международните договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България.

В КОИ СЛУЧАИ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ОМБУДСМАНА

Можете да се обърнете към омбудсмана с жалба или сигнал срещу работата на:
- държавните и общинските органи и техните администрации;
- лицата, които предоставят обществени услуги, като например – топ­ло­фи­ка­ционни, електроснабдителни, телекомуникационни, ВиК услуги, образование, здра­веопазване и др.
- администрацията на съдебната власт – например, когато неоправдано се бавят и не се решават с години съдебни производства.

Можете да се обърнете към омбудсмана и със сигнал за противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите.

=================================================

В КОИ СЛУЧАИ ОМБУДСМАНЪТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАМЕСИ

Омбудсманът НЕ РАЗГЛЕЖДА жалби и сигнали, които се отнасят до:
- работата на Народното събрание, президента, Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Сметната палата;
- осъществяването на правораздаване от съдебната власт – съд, прокуратура и следствие, когато има влязло в сила съдебно решение, акт на прокуратурата или следствието; или пък по съществото на висящи съдебни или досъдебни производства;
- частни взаимоотношения между граждани – например междусъседски или роднински конфликти и спорове;
- спорове между граждани и частни фирми, кооперации, банки и пр.
- не се допускат до разглеждане и жалби и сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години или са анонимни.

Време за обработка на сигнал в институцията: