Сигнализиране

Омбудсман на Република България

гр. София, ул. Георг Вашингтон № 22
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Омбудсманът е застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес. Той е висш и независим конституционен орган, който се избира от Народното събрание за срок от пет години. Омбудсманът е независим в своята дейност и се подчинява само на Конституцията, законите и международните договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България.

В КОИ СЛУЧАИ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ОМБУДСМАНА

Можете да се обърнете към омбудсмана с жалба или сигнал срещу работата на:
- държавните и общинските органи и техните администрации;
- лицата, които предоставят обществени услуги, като например – топ­ло­фи­ка­ционни, електроснабдителни, телекомуникационни, ВиК услуги, образование, здра­веопазване и др.
- администрацията на съдебната власт – например, когато неоправдано се бавят и не се решават с години съдебни производства.

Можете да се обърнете към омбудсмана и със сигнал за противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите.

=================================================

В КОИ СЛУЧАИ ОМБУДСМАНЪТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАМЕСИ

Омбудсманът НЕ РАЗГЛЕЖДА жалби и сигнали, които се отнасят до:
- работата на Народното събрание, президента, Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Сметната палата;
- осъществяването на правораздаване от съдебната власт – съд, прокуратура и следствие, когато има влязло в сила съдебно решение, акт на прокуратурата или следствието; или пък по съществото на висящи съдебни или досъдебни производства;
- частни взаимоотношения между граждани – например междусъседски или роднински конфликти и спорове;
- спорове между граждани и частни фирми, кооперации, банки и пр.
- не се допускат до разглеждане и жалби и сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години или са анонимни.

Време за обработка на сигнал в институцията:

24.07.2020
Относно: Сигнал, препратен до националния омбудсман посредством уеб сайта HelpBook.info.

По повод препратен от Вас и получен в администрацията на националния омбудсман сигнал, подаден посредством уеб сайта HelpBook.info, е важно да имате предвид, че дейността на омбудсмана е регламентирана в Закона за омбудсмана (Закона) и Правилника за организацията и дейността на омбудсмана (Правилника).

Жалбите и сигналите могат да бъдат писмени или устни, подадени лично, по пощата или по друго традиционно средство за съобщение (чл. 25, ал. 1 от Закона).


В Правилника, чл. 16, ал. 5 и 6 е уточнено, че писмените жалби и сигнали се подават лично, с писмо, по факс или по електронна поща, а устните жалби и сигнали се подават лично или по телефон.
В съответствие с тези изисквания омбудсманът е създал различни възможности за подаване на жалби и сигнали: по пощата, по e-mail; през сайта на институцията, по факс, на място в приемната на омбудсмана, по
В Закона и Правилника са регламентирани и изисквания относно данните, които авторът на жалбата/сигнала трябва да предостави за себе си, а именно:

Всяко лице, което отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 1 и 2 от Закона,  може да го направи по един от изброените начини. Поради това не следва да препращате до омбудсмана подадените чрез мобилното приложение жалби и сигнали на граждани.1 - 1 от 1