Сигнализиране

Столичен инспекторат

гр. София, ул. Париж №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

Често срещани нарушения, за които можете да сигнализирате до Столичен инспекторат, са:
# повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения;

# движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища;

# нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци;

# извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района;

# отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган;

# поставяне на открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. подобни върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място;

# излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите;

# изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

# паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства и сметоразтоварища;

Също така служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол към собствениците на домашни любимци дали вземат следните мерки:
- животните да не замърсяват обществени места след дефекация;
- животните да не създават опасност за хора и други животни;
- да не извеждат кучета без повод, а агресивните кучета без намордник;
- да не разхождат кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

Време за обработка на сигнал в институцията:

25.04.2018
SN:5696113YC-NC
 
По поставения в сигнала проблем, инспекторите от Районен инспекторат „Студентски осъществяват системен контрол, съгласно своите правомощия. Съставени са 44 бр. Констативни протоколи, 18 бр.фишове и 2 бр.Акт за установяване на административно наказание на водачите на неправилно паркирани автомобили върху тротоара във връзка с чл.28 ал.1 т.7 от Наредба по организация на движението на територията на Столична община.
За собственици на автомобили, които не са се явили в указания в Констативния протокол срок ще бъде изпратено писмо до отдел “Пътна полиция” при СДВР, на основание чл. 43, ал. 3 от ЗАНН за предоставяне на информация с цел санкциониране на нарушителите.
На основание чл. 3 и чл. 4 от Правилника за организация и дейността на Столичен инспекторат, е изпратено писмо до Кмета на района за предприемане на действия по компетентност за монтиране на антипаркинг съоръжения  на бул.„Симеоновско шосе“.
 

25.04.2018
SN:300102DE-NC
 
По поставения в сигнала проблем, инспекторите от Районен инспекторат „Студентски осъществяват системен контрол, съгласно своите правомощия. Съставени са 12 бр. Констативни протоколи с предписания и 8 бр. Акт за установяване на административно наказание на техническите ръководители на строителните обекти, във връзка Наредба  за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.
След предприетите действия улицата бе почистена и измита от персонала на строителните обекти.

25.04.2018
 
 

сигнал SN:907241TY-NC 
Столичен инспекторат осъществява текущ контрол по спазване на разпоредбата на чл. 28, ал. 1, т. 7 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, която въвежда забрана за паркиране ма МПС на детски площадки и в зелени площи.  Контролът се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания, като при установяване на извършено административно нарушение, служителите могат да налагат глоба с фиш или да съставят акт за установяване на административно нарушение, съгласно изискванията на ЗАНН.
Предвид изложеното сигнала, служителите на СИ извършиха многократни проверки на детската площадка, находяща между бл. 1 и бл. 2 в ж.к. „Христо Смирненски“, р-н „Слатина“. При проверките са установени общо четири паркирани автомобила в нарушение на Наредбата за организация на движението на Столична община. За констатираните нарушения спрямо извършителите им са образувани административнонаказателни производства.
При последващите проверки на място не са установявани други паркирани МПС на детската площадка. Независимо от това, проверките ще продължат и в бъдеще.
В допълнение следва да се уточни, че от приложените снимки към сигнала, не могат да се установят регистрационните номера на автомобилите, поради което липсва възможност да се предприемат действия по установяване на техните собственици.

20.04.2018
Сигнал с код:SN:644308EP-NC
 
 
Във връзка с получено писмо в Столичен инспекторат с вх. № ССИ18-ГР94-562/29.03.2018 г., инспектори от Столичен инспекторат район „Изгрев” извършиха проверка на 11.04.2018 г. и установиха неправилно паркирани автомобили върху тротоар на посочения адрес. На нарушителите бяха съставени 35 бр. констативни протоколи, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 7 от Наредбата за организацията на движението на Столична община с предписание за незабавно преместване на автомобилите и е започната процедура за налагане на санкции на нарушителите.
Уведомявам Ви, че инспектори от Столичен инспекторат район „Изгрев” периодично извършват проверки за неправилно паркирани автомобили на ул. „Тинтява”. На нарушителите са съставени Констативни протоколи  и е започната процедура за налагане на санкции. На водачите, които не се явят в срока посочен в констативните протоколи и след получаване на информация от ОПП-СДВР, са съставени актове за установяване на административно нарушение по реда на чл.40 ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания. Проверките ще продължат и в бъдеще.
 

20.04.2018
Сигнал с код:SN:98361RJ-NC
 
 
1. Съгласно своите правомощия, служители на Столичен инспекторат извършили проверки на място: ул. „Крива река“, относно цитирания  в сигнала проблем.
По време на проверките, за неправилно паркиране на пътни превозни средства /ППС/ върху тротоарите и нарушаване на чл. 28, ал.1, т.7 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община,  служителите са съставили общо: 18 броя констативни протоколи с предписание за явяване в 1-дневен срок за налагане на санкция и 2 броя фиш на място, всеки на стойност по петдесет /50.00/лева.
При неявяване на водачите, след справка в ОПП-СДВР, се задейства процедура за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение, съгласно разпоредбите на чл. 28, ал. 1, т. 7 от Наредба за организация на движението на територията на Столична община.
2. Служители на Столичен инспекторат съставят констативни протоколи, налагат глоби с фиш и съставят актове за установяване на административно нарушение, но това се оказва недостатъчно за намаляване и преустановяване на нарушенията.
3. Относно тротоарната настилка / счупени плочки/ не е в компетенците на Столичен инспекторат.
 
 

19.04.2018
Здравейте, Във връзака с подаден от Вас сигнал, постъпил в Столичен инспекторат с ВХ№ ССИ-ГР94-512/21.03.2018г., относно замърсено задблоково пространство на адрес: жк. " Люлин" 1 м.р., бл. 022, Ви уведомявам следното:След извършена проверка от служители на Столичен инспекторат район "Люлин" се установи замърсяване със всякакъв вид отпадък на посочения адрес. Предприети са действия относно почистването от фирмата изпълнител " Чистота Искър"- ЕООД и терена посочен в сигнала е почистен. Съгласувал: Началник РИ „Люлин"/М.Николов/ Изготвил: ст. инспектор / М.Стоилова/
18.04.2018
Здравейте,
Сигнал с код:SN:397107QU-NC е изпратен по компетентност  до:
 
 
Инж. Димитър Петров –директор на дирекция „Управление и анализ на трафика“
Главен инспектор Стефан Стефанов-началник сектор „Общинска полиция“
Г-жа Румяна Милова-директор на дирекция „Паркиране и гаражи“ ЦГМ
КОМИСАР  Тенчо Тенев –началник отдел „Пътна полиция“ СДВР
 
 
 

05.04.2018
Здравейте, Във връзака с попдаден от Вас сигнал, постъпил в Столичен инспекторат с ВХ№ ССИ-ГР94-299/21.02.2018г., относно неправилно паркирани автомобили в общински озеленени площи и детска площадка на адрес: жк. „Люлин“ 9,до бл.904, Ви информирам следното: Служители на Столичен инспекторат извършиха проверка на горепосоченият адрес. Установиха се 18 бр. неправилно паркирани автомобили в общински озеленени площи и детска площадка, на които са поставени констативни протоколи, с предписание за явяване на водачите в еднодневен срок в РИ- „Люлин“ за налагане на санкция. При неявяване, след справка в ОПП-СДВР, се задейства процедура за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение, съгласно разпоредбите на чл. 28, ал. 1, т. 7 от Наредба за организация на движението на територията на Столична община. Съгласувал: Началник РИ „Люлин"/М.Николов/ Изготвил: ст. инспектор / М.Стоилова/
26.03.2018
Сигнал с код: SN:112411RY-NC е изпратен по компетентност до  г-жа Ева Митова кмет на район „Подуяне“.

21.03.2018
Код на сигнала: SN:781784MK-NC
 
Инспектори от Столичен инспекторат извършиха проверки за неправилно паркиране по бул. “Президент Линкълн” в участъка пред бл. 525  и установиха 19 /деветнадесет/ броя автомобили паркирани в нарушение, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 7 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община/НОДТСО/.
На нарушителите са съставени 15 броя констативни протоколи за неправилно паркиране върху тротоар, 4 броя констативни протоколи за неправилно паркиране върху зелени площи и 6 броя фишове. След установяване самоличността на нарушителите, ще бъдат предприети действия по ЗАНН.
 

първа << 14 15 16 17 18 >> последна
161 - 170 от 173