Сигнализиране

Столичен инспекторат

гр. София, ул. Париж №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

Често срещани нарушения, за които можете да сигнализирате до Столичен инспекторат, са:
# повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения;

# движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища;

# нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци;

# извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района;

# отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган;

# поставяне на открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. подобни върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място;

# излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите;

# изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

# паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства и сметоразтоварища;

Също така служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол към собствениците на домашни любимци дали вземат следните мерки:
- животните да не замърсяват обществени места след дефекация;
- животните да не създават опасност за хора и други животни;
- да не извеждат кучета без повод, а агресивните кучета без намордник;
- да не разхождат кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

Време за обработка на сигнал в институцията:

05.04.2018
Здравейте, Във връзака с попдаден от Вас сигнал, постъпил в Столичен инспекторат с ВХ№ ССИ-ГР94-299/21.02.2018г., относно неправилно паркирани автомобили в общински озеленени площи и детска площадка на адрес: жк. „Люлин“ 9,до бл.904, Ви информирам следното: Служители на Столичен инспекторат извършиха проверка на горепосоченият адрес. Установиха се 18 бр. неправилно паркирани автомобили в общински озеленени площи и детска площадка, на които са поставени констативни протоколи, с предписание за явяване на водачите в еднодневен срок в РИ- „Люлин“ за налагане на санкция. При неявяване, след справка в ОПП-СДВР, се задейства процедура за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение, съгласно разпоредбите на чл. 28, ал. 1, т. 7 от Наредба за организация на движението на територията на Столична община. Съгласувал: Началник РИ „Люлин"/М.Николов/ Изготвил: ст. инспектор / М.Стоилова/
26.03.2018
Сигнал с код: SN:112411RY-NC е изпратен по компетентност до  г-жа Ева Митова кмет на район „Подуяне“.

21.03.2018
Код на сигнала: SN:781784MK-NC
 
Инспектори от Столичен инспекторат извършиха проверки за неправилно паркиране по бул. “Президент Линкълн” в участъка пред бл. 525  и установиха 19 /деветнадесет/ броя автомобили паркирани в нарушение, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 7 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община/НОДТСО/.
На нарушителите са съставени 15 броя констативни протоколи за неправилно паркиране върху тротоар, 4 броя констативни протоколи за неправилно паркиране върху зелени площи и 6 броя фишове. След установяване самоличността на нарушителите, ще бъдат предприети действия по ЗАНН.
 

20.03.2018
Сигнал код:SN:330141JY-NC е изпратен по компетентност до :
инж. Даниел Евлогиев-вр.и.д. директор на дирекция „Транспортна инфраструктура“,
г-н Тодор Кръстев кмет на район „Сердика“ и
копие: Евгени Крусев заместник-кмет  по направление „Транспорт и транспортни комуникации“

20.03.2018
Сигнал код: SN117241WE-NC е изпратен по компетентност  до проф. дтн инж. Георги Михов ректор на ТУ и г-н Димитър Дилчев кмет на район „Студентски“

20.03.2018
Здравейте,
Сигнал с код SN666002SJ-NC е изпратен по компетентност до ланд. Арх. Димитър Данчев
  


първа << 14 15 16 17 >> последна
161 - 166 от 166