Сигнализиране

Министерство на здравеопазването

гр. София, пл. "Света Неделя" №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Министерството провежда държавната политика за осъществяване на здравна профилактика, лечение и рехабилитация на населението.
Министерството координира изпълнението на национални стратегии и програми в областта на борбата с наркотиците и заедно с други компетентни държавни органи, съвместно с неправителствените организации, създава условия за ограничаване на зависимостите сред населението като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.

Основни отговорности и приоритети:
- провеждането на профилактични мероприятия;
- осигуряване на достъп до медицинска помощ и социална защита на засегнатите лица от употреба на наркотици;
- организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и учениците;
- организиране и провеждане на програми за предпазване от употреба на наркотични вещества и психотропни субстанции;
- организиране и провеждане на програми за превенция срещу използването на алкохолни напитки и за изграждане на сексуална култура.

Време за обработка на сигнал в институцията:

09.12.2020
Уважаеми граждани,

Днес, 09.12.2020 13:21
в деловодството на Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран
подадения от Вас по електронната поща документ с входящ номер 98-2719

Деловодство на МЗ


Uvаzhаemi grаzhdаni,

Dnes, 09.12.2020 13:21
v delovodstvoto nа Ministerstvo nа zdrаveopаzvаneto (MZ) e registrirаn
podаdeniya ot Vаs po elektronnаtа poshtа dokument s vhodyasht nomer 98-2719

Delovodstvo nа MZ
16.11.2020
в деловодството на Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран подадения от Вас по електронната поща документ с входящ номер 98-2515 Деловодство на МЗ
03.10.2019
Уведомяваме Ви, че в ДКЦ 28 София ЕООД има сключен договор за поддръжка на
ел. инсталация в сградата с провоспособен ел. техник.
По повод на сигнала е извършена проверка която не установи оголен кабел
на въпреки това част от контактите са изолирани, поставени са капачки за
предпазване на пациентите.
Управител:Д-р Иван Наумов
Сигнал код: SN:146152SO-NC
първа << 1 2 3 4 >> последна
21 - 30 от 34