Сигнализиране

Столичен инспекторат

гр. София, ул. Париж №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

Често срещани нарушения, за които можете да сигнализирате до Столичен инспекторат, са:
# повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения;

# движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища;

# нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци;

# извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района;

# отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган;

# поставяне на открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. подобни върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място;

# излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите;

# изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

# паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства и сметоразтоварища;

Също така служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол към собствениците на домашни любимци дали вземат следните мерки:
- животните да не замърсяват обществени места след дефекация;
- животните да не създават опасност за хора и други животни;
- да не извеждат кучета без повод, а агресивните кучета без намордник;
- да не разхождат кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

Време за обработка на сигнал в институцията:

27.02.2019
Сигнал с код:SN:649282QS-NC е изпратен по компетентност до:
Г-н Любомир Дреков - кмет на район „Лозенец“

27.02.2019
Сигнал с код:SN:535153PV-NC
 
Инспектори от Столичен инспекторат извършиха проверка на място, при която се установи, че контейнерите за битови отпадъци  на посочения адрес в сигнала се извозват по график. На ул.“Момина сълза „ №13 е подменен един брой контейнер за битови отпадъци.

27.02.2019
Сигнал с код:SN:638543ET-NC
 
Инспектора от Столичен инспекторат извършиха проверка на горепосоченото място, при която се установи, че контейнерът за битов отпадък е подменен.  Предприети са действия     от фирмата по извозване на едрогабаритните отпадъци.      

27.02.2019
Сигнал с код:SN:637113­IL-NC
 
По сигналът е извършена проверка от служители на Столичен инспекторат при която се установи, че контейнера на за битови отпадъци 1100л.,находящ се на бул.“Цар Борис ­­III“№247 е подменен.

27.02.2019
Сигнал с код:SN:692302EV-NC
 
По сигналът е извършена  проверка от служители на Столичен инспекторат. Установено е, че чешмата до голямата детска площадка със слона в парк „Борисова градина е изправна. Поради техническа неизправност на изградената поливна система е имало теч, който своевременно е отстранен.

20.11.2018
Във връзка с постъпил в Столичен инспекторат сигнал с ВХ. №ССИ18-ГР94-1482/09.11.2018г., код на сигнала SN:466418EN-NC относно задушлива миризма на изгоряло рано сутрин около 79-то СУ "Индира Ганди", Ви уведомявам следното:По постъпващите в Столичен инспекторат сигнали свързани с качеството на въздуха задължително се извършва незабавна проверка на посоченото в сигнала място, ако има такова. Целта е да се установи има ли факти за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Когато такова бъде установено се уведомява Пожарната служба и съответното РУ при СДВР, а на нарушителите се съставят актове за установяване на административни нарушения. По постъпилият сигнал сме извършили проверка на мястото посочено в него, което е отразено в констативен протокол. Не е установено горене на отпадъци, както и неприятни миризми от горене на отпадъци.При последващ контрол на дати: 17,18 и 19.11.2018г.не се установи задушлива миризма на изгоряло. За по-бързи и своевременни действия гражданите могат да подават сигнали на телефона на Оперативен център на Столичен инспекторат 02/987-55-55 и на телефоните на съответното РУ при СДВР за оказване на съдействие и установяване на самоличността на нарушителя. Съгласувано с: Съгласувал: Н-к РИ „Люлин“: /М.Николов/.......................................дата:20.11.2018г. Изготвил: ст. Инспектор /М.Стоилова...........................................дата:20.11.2018г.
16.11.2018
Сигнал с код:SN:535153PV-NC
 
 
Инспектори от Столичен инспекторат извършиха проверка на място, при която се установи, че контейнерите за битови отпадъци на посочения адрес в сигнала се извозват по  график.  На ул. „Момина сълза“ №13 е подменен един  брой контейнер за битови отпадъци  1100 л. 
По време на проверката се установи, че „Софийска вода“ АД е предприела необходимите мерки, като теча на ул.“Момина сълза“ №13 е отстранен.
 
 
 

02.11.2018
Отговор на сигнал с код SN: 503269СВ – NC
 
Уведомяваме Ви, че на основание чл. 4 , ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община и във връзка с чл. 112 от АПК , сигналът е изпратен по компетентност до Директор на дирекция „ Паркиране и мобилност“ към „Център за градска мобилност „ЕАД  относно неправилно паркиране на автомобил на персонално инвалидно място.

05.10.2018
Сигнал с код:SN:883115BS-NC
След извършена проверка на място от служителите на Столичен инспекторат  е установено, че повредените 2 бр. контейнери за битов отпадък са възстановени от фирмата изпълнител.

първа << 2 3 4 5 6 7 8 >> последна
41 - 50 от 103