Сигнализиране

Министерство на образованието и науката (МОН)

гр. София 1000, бул. "Княз Дондуков" №2а (приемна, партер - „Запад”)
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
МОН провежда държавната политика в областта на образованието, младежта и науката.

Може да подавате сигнали за нарушения в прилагането на държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование.
Държавните образователни стандарти включват:
1. предучилищното образование;
2. усвояването на българския книжовен език;
3. учебния план;
4. общообразователната подготовка;
5. профилираната подготовка;
6. придобиването на квалификация по професия;
7. приобщаващото образование;
8. гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;
9. оценяването на резултатите от обучението на учениците;
10. информацията и документите;
11. институциите;
12. физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
13. познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;
14. статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
15. управлението на качеството в институциите;
16. инспектирането на детските градини и училищата;
17. финансирането на институциите;
18. нормирането и заплащането на труда;
19. организацията на дейностите в училищното образование.

Време за обработка на сигнал в институцията:

08.03.2023
Приложено изпращаме отговор на Ваше писмо, постъпило в Министерството на образованието и науката.
22.02.2023
Регистрирано в МОН с вх. № 12-4/ 22.02.2023г.
30.12.2022
Регистрирано в МОН с вх. № 12-19/30.12.2022 г. Приемна МОН
12.09.2022
Уважаеми госпожи и господа, Приложено Ви изпращам отговор с изх. № 12-14/12.09.2022 г. на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа" в Министерството на образованието и науката във връзка с подадения сигнал за закриването на 13 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – гр. София. С уважение, Елена Таскова държавен експерт, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа" тел.: + 359 2 9217 547, e-mail: e.taskova@mon.bg Министерство на образованието и науката адрес: 1000 София, бул. „Княз Дондуков" 2А
05.09.2022
Регистрирано в МОН с вх. № 12-14/05.09.2022 г. Хубав ден! Приемна МОН
24.08.2022
Регистрирано в МОН с вх. № 12-12/24.08.2022 г.
23.08.2022
Уважаеми господа,
 
Във връзка със  сигнал с код SN: 286320SP-NC относно липса на прозрачност в МОН, подаден от г-н Димо Хендри Нерро, приложено Ви изпращаме отговор на Министерството на образованието и науката.
Надяваме се, че отговорът ни ще бъде публикуван в администрирания от Вас уеб сайт HelpBool.info.
Приложение: Писмо изх. № на МОН 12-11/22.08.2022 г.
 
С уважение,
Камелия Шарабова
Главен експерт
Дирекция „Професионално образование и обучение“
Министерство на образованието и науката
тел: + 359 2 9198 860
1000 София,
бул. "Княз Дондуков" 2 А
e-mail: k.sharabova@mon.bg
web: www.mon.bg
 

02.08.2022
Регистрирано в МОН с вх. № 12-11/02.08.2022 г. Приемна МОН
14.03.2022
Регистрирано в МОН с вх. № 12-5/14.03.2022 г. Приемна МОН
първа << 1 2 3 >> последна
1 - 10 от 27