Сигнализиране

Министерство на образованието и науката (МОН)

гр. София 1000, бул. "Княз Дондуков" №2а (приемна, партер - „Запад”)
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
МОН провежда държавната политика в областта на образованието, младежта и науката.

Може да подавате сигнали за нарушения в прилагането на държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование.
Държавните образователни стандарти включват:
1. предучилищното образование;
2. усвояването на българския книжовен език;
3. учебния план;
4. общообразователната подготовка;
5. профилираната подготовка;
6. придобиването на квалификация по професия;
7. приобщаващото образование;
8. гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;
9. оценяването на резултатите от обучението на учениците;
10. информацията и документите;
11. институциите;
12. физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
13. познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;
14. статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
15. управлението на качеството в институциите;
16. инспектирането на детските градини и училищата;
17. финансирането на институциите;
18. нормирането и заплащането на труда;
19. организацията на дейностите в училищното образование.

Време за обработка на сигнал в институцията: