Сигнализиране

Министерство на образованието и науката (МОН)

гр. София 1000, бул. "Княз Дондуков" №2а (приемна, партер - „Запад”)
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
МОН провежда държавната политика в областта на образованието, младежта и науката.

Може да подавате сигнали за нарушения в прилагането на държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование.
Държавните образователни стандарти включват:
1. предучилищното образование;
2. усвояването на българския книжовен език;
3. учебния план;
4. общообразователната подготовка;
5. профилираната подготовка;
6. придобиването на квалификация по професия;
7. приобщаващото образование;
8. гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;
9. оценяването на резултатите от обучението на учениците;
10. информацията и документите;
11. институциите;
12. физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
13. познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;
14. статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
15. управлението на качеството в институциите;
16. инспектирането на детските градини и училищата;
17. финансирането на институциите;
18. нормирането и заплащането на труда;
19. организацията на дейностите в училищното образование.

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
1 - 4 от 4
21.05.2019 Училище изпратен
10.05.2019 Опасни постройки на територията на училищен двор изпратен
21.02.2019 Занемарен двор на училище получил отговор
19.06.2018 ..Подавам сигнал за корупция на ФФ на МУ ул. „Дунав“ 2, 1000 София... получил отговор
20.03.2019
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Сигналът с Ваш рег. № SN:344136MD-NC, който сте внесли в Министерство на образованието и науката (МОН) е изпратен по компетентност на кмета на район Красна поляна, Столична община, тъй като 135 СУ „Ян Амос Коменски" в гр. София е общинско училище и поддържането на прилежащата инфраструктура е задължение на органите на местното самоуправление. Беше проведен разговор с директора на училището за изясняване на изложените в сигнала факти. Ръководството на училището полага усилия за поддържане на прилежащото дворно пространство, но навикът на живущите в района граждани да преминават за по-пряко през училищния двор създава проблем. Предпоставки за това са липсващата дворна пешеходна врата и стара портална дворна врата с липсващи прегради, за който информира подаденият чрез Вашия сайт сигнал. Моля да уведомите подателката на сигнала за настоящото съобщение. Към настоящото прилагам електронно подписано писмо с изх. № 1004-5719.03.2019 г. Поздрави! арх. Румяна Пехливанова Отдел „Инвестиционно планиране" Дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки" МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Гр. София, Бул. „Княз Дондуков" № 2А Тел. 02/9217 748; 0878 735949 e-mail:r.pehlivanova@mon.bg
1 - 2 от 2