Сигнал № 0001144 / 12.09.2019
Статус: получил отговор

Наличие и липса на данни в единния регистър на населението ЕСГРАОН за едно и също лице в различни общини .

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Уважаеми господа,
През 2018 година, поради смяна на управителя на кооперация в с.Новоселяне, община Бобов дол, обл. Кюстендилска, поискаха от майка ми Боянка Асенова Лазова документи за притежаваните земи от баща й Асен Стоянов Китов, които са в кооперацията. За да направим исканата справка за земите от общинска служба по земеделие от община Бобов дол поискаха удостоверение за наследници на Асен Стоянов Китов. Подадохме заявление за издаване на удостоверение за наследници от кметския наместник на с. Новоселяне и от община Бобов дол, но ни бе отказано, поради липса на смъртен акт на Асен Китов и че в регистрите на селото, в което той е роден, живял и починал, както и в общината липсват данни за Асен Стоянов Китов.
Майка ми Боянка Асенова Лазова поиска от община Дупница, където живее, издаване на Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки. В получения отговор с изх.№2973/09.08.2019 г. липсва името на баща й Асен Стоянов Китов. Удостоверението се издава въз основа на единния регистър на населението.
Причина за искане на това Удостоверение от страна на майка ми Боянка Лазова, е издаденото Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки от община Столична, област София на сестра й Екатерина Асенова Китова. В него присъства името на баща им Асен Стоянов Китов с дата на раждане и дата на смърт, което показва, че смъртен акт е бил предоставен на администрацията и данните за дядо ми са били въведени в регистъра на населението.
Доколкото съм запозната с организацията на функциониране на този регистър, данните се въвеждат от малките населени места – села, градове, общини, области и се обединяват в централен регистър.
Моля за Вашата намеса, за изясняване на реалната причина за липсата на данни за дядо ми Асен Стоянов Китов в регистрите на с. Новоселяне и община Бобов дол. Коя е причината една и съща база данни да има различно съдържание в различни населени места?
За откритата аномалия сме уведомили община Бобов дол, но нямаше никаква реакция от тяхна страна.
Прилагам копия на Удостоверения за съпруг/а и родствени връзки от Община Столична и община Дупница.

Зоя Майналовска
12.09.2019 г.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:824628JY-NC
Насочен към: Министерски съвет
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
17.09.2019
Министерски съвет
[Archimed] Priemna Ministerski Savet

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
Коментари
Няма коментари