Сигнализиране

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 8-10
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
КЕВР е независим специализиран държавен орган на Република България, регулатор на два сектора: енергетика и водоснабдяване.

Комисията има правомощия по издаването на лицензи за производство, пренос, разпределение и търговия с електрическа и топлинна енергия; контролира механизмите за ценообразуване на електроенергията в договорите за дългосрочно изкупуване от обществения доставчик НЕК; приема правила за търговия с електрическа енергия и с природен газ, както и технически правила за съответните мрежи и системи. КЕВР има правомощия по регулиране дейността на независимите оператори на електропреносната и на газопреносните мрежи, както и дейностите в областта на водоснабдяването и канализацията.

Време за обработка на сигнал в институцията: