Сигнал № 0000965 / 22.06.2019
Статус: получил отговор

Системно нарушаване на обществения ред

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Живущите на адрес бул. „Кръстю Пастухов“ бл.146 и 150, 1592 ж.к. Дружба 1, София, системно нарушават обществения ред, като озвучават със любими техни ритми околните жилищни блокове. В повечето случаи в, които съм подавал сигнали за това до тел. 112 и до 8 РПУ, отговорът е, че още не е 22:00 ч.

" НАРЕДБА № 1
за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община (ДЕЙСТВАЩА КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ)
НАРЕДБА № 1
за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община

(Приета с Решение № 8 по Протокол № 28 от 12.05 и 13.05.1993; изм. и доп. с Решение № 4 по Протокол № 39 от 22.12.1993; Решение № 11 по Протокол № 51 от 27.07. и 28.07.1994; Решение № 254 по Протокол № 24 от 22.07.2004; изм. с Решение № 507 по Протокол № 33 от 25.11.2004; в сила с Решение № 695 по Протокол № 78 от 02.12.2010; изм. и доп. с Решение № 170 по Протокол № 86 от 31.03.2011)

Глава първа
Общи положения

Чл. 1. (1) (изм. с Решение № 170 по Протокол № 86 от 31.03.2011) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с осигуряването и опазването на обществения ред на територията на Столична община (СО), както и опазването на общинските имоти.

(2) (отменена с Решение № 170 по Протокол № 86 от 31.03.2011) Наредбата определя правоимащия на общинската администрация и задълженията на гражданите, на ръководителите на учрежденията, обществените организации и на търговците, свързани с осъществяването на дейността и целите по предходната алинея.

Глава втора
Осигуряване и опазване на обществения ред

Чл. 2. (1) Забранява се викането, пеенето и шумния говор и използването на озвучителни системи на обществени места.

(2) Забраната по предходната алинея не се прилага при обществени прояви, разрешени по реда на глава пета.

(3) (Нова - Решение № 4 по Протокол № 39 от 22.12.1993 г.) Забранява се хвърлянето и възпламеняването на бомбички и други запалителни и избухливи предмети и смеси на всички места за обществено ползване.

(4) (Предишна ал. 3 - Решение № 4 по Протокол № 39 от 22.12.1993 г.) Не се допуска продължителното загряване и форсирането на място на автомобилните двигатели в жилищните квартали.

Чл. 3. (1) Освен забраните по предходния член, в жилищните сгради се забраняват шумни увеселения, извършването на производствени дейности и ремонтни работи, които нарушават спокойствието на останалите обитатели..."
Смятам, че е крайно време всички институции да влязат във функциите си.
Имотите в цитирания адрес са общински (поне доколкото става ясно от ремонтите на опожарените покриви). Зад блоковете, пространството е превърнато в полу-сметище, полу-автоморга или сервиз. Всички тези нарушения е редно да бъдат санкционирани своевременно и то без да се подават сигнали, в това се състои превенцията.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:981312VP-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
16.08.2019
Столична община - Район "Искър"
SN:981312VP-NC
По сигнал за системно нарушаване на обществения ред
17.09.2019
Столична община - Район "Искър"
SN:981312VP-NC
Замърсяване на зелените площи при бл.145, 146, 147, 148, 149 и бл.150 - сигнал №СОА19-КЦ01-39130/15-08-19
Коментари
Няма коментари