Сигнализиране

Върховен административен съд (ВАС)

гр. София 1301, бул."Александър Стамболийски" 18
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Върховният административен съд осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.

Върховният административен съд разглежда жалби и протести срещу актове на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър - председателите, министри, ръководители на други ведомства, непосредствено подчинени на Министерския съвет, актове на Висшия съдебен съвет, актове на Българската народна банка, актове на областните управители, както и други актове, посочени в закон; произнася се по спорове за законосъобразността на подзаконови нормативни актове; проверява като касационна инстанция съдебни актове, постановени по административни дела и разглежда молби за отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела.

Време за обработка на сигнал в институцията: