Сигнализиране

Министерство на образованието и науката (МОН)

гр. София 1000, бул. "Княз Дондуков" №2а (приемна, партер - „Запад”)
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
МОН провежда държавната политика в областта на образованието, младежта и науката.

Може да подавате сигнали за нарушения в прилагането на държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование.
Държавните образователни стандарти включват:
1. предучилищното образование;
2. усвояването на българския книжовен език;
3. учебния план;
4. общообразователната подготовка;
5. профилираната подготовка;
6. придобиването на квалификация по професия;
7. приобщаващото образование;
8. гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;
9. оценяването на резултатите от обучението на учениците;
10. информацията и документите;
11. институциите;
12. физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
13. познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;
14. статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
15. управлението на качеството в институциите;
16. инспектирането на детските градини и училищата;
17. финансирането на институциите;
18. нормирането и заплащането на труда;
19. организацията на дейностите в училищното образование.

Време за обработка на сигнал в институцията:

16.11.2020
Здравейте! Кореспонденцията е регистрирана с № 12-20/ 16.11.2020 г.
23.09.2020
Здравейте! Кореспонденцията е регистрирана с № 12-17/ 23.09.2020 г. Приемна на МОН Тел.: 02 92 17 760
05.08.2020
Здравейте! Кореспонденцията е регистрирана с № 12-11/ 05.08.2020 г. Приемна на МОН
01.07.2019
Здравейте, Изпращам Ви отговорът на запитването от г-н ...... с наш изх. № 12-15/01.07.2019 г. Сигналът на г-н ...... е с ваш код SN:639622DG-NC. Поздрави! арх. Румяна Пехливанова Отдел „Инвестиционно планиране“ Дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Гр. София, Бул. „Княз Дондуков“ № 2А Тел. 02/9217 748; 0878 735949 e-mail:r.pehlivanova@mon.bg
27.06.2019
Здравейте! Кореспонденцията е заведена с № 12-14/27.06.2019 г. Приемна на МОН
17.06.2019
инж. Даниела Денчева главен експерт, началник отдел Инвестиционно планиране, дирекция ДСОП, МОН гр. София, бул. Княз Дондуков №2А тел. 02 / 9217 634
07.06.2019
Здравейте! Кореспонденцията е заведена с № 12-15/07.06.2019 г. Приемна на МОН
първа << 1 2 >> последна
1 - 10 от 15